رایج ترین روشهای بازاریابی دیجیتال برای سال 1396

رایج ترین روشهای بازاریابی دیجیتال برای سال 1396

تو این مقاله میخواهیم به طول کامل و مفصل تمام روشهای بازاریابی دیجیتال رو که امسال مد شده بررسی کنیم. لازم به ذکره که این فهرست، نظر شخصی بنده نیست و بر اساس رتبه ای که بازاریاب های مختلف سراسر جهان به روشهای مختلف بازاریابی داده اند مرتب شده.

رایج ترین روشهای بازاریابی دیجیتال برای سال 1396