رفع مشکل صفحه بندی در سئو

رفع مشکل صفحه بندی در سئو

برای رفع مشکل صفحه بندی مطالب در سئو جهت عدم داشتن عناوین و مطالب تکراری برای لیست های بلند در طراحی سایت خود می بایست کد

Pagination with rel=”next” and rel=”prev”.

را به لینک های صفحه بندی خود اضافه نماییم

رفع مشکل صفحه بندی در سئو