کد ارسال ایمیل به صورت smtp در وردپرس

کد ارسال ایمیل به صورت smtp در وردپرس

کد ارسال ایمیل به صورت SMTP در وردپرس

 
add_action( ‘phpmailer_init’, ‘my_phpmailer_example’ );

function my_phpmailer_example( $phpmailer ) {

$phpmailer->isSMTP();

$phpmailer->Host=”smtp.example.com”;

$phpmailer->SMTPAuth = true; // Force it to use Username and Password to authenticate

$phpmailer->Port = 25;

$phpmailer->Username=”yourusername”;

$phpmailer->Password = ‘yourpassword’;

// Additional settings…

//$phpmailer->SMTPSecure = “tls”; // Choose SSL or TLS, if necessary for your server

//$phpmailer->From = “این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید“;

//$phpmailer->FromName = “Your Name”;

}

کد ارسال ایمیل به صورت smtp در وردپرس