گرادینت، برگشت به گذشته

گرادینت، برگشت به گذشته

در ابتدای دورانی که طراحی فلت روی کار اومده بود، طراح ها سعی میکردند از برگشت به گذشته اجتناب کنند. اما گرادینت (Gradient ) تقریبا یه شبه تو صنعت طراحی وب سایت ظهور کرد و از همه جا طرفدار گرفت.

گرادینت، برگشت به گذشته