4 روش ساده جهت حل مشکل شفافیت IE6

4 روش ساده جهت حل مشکل شفافیت IE6

شما توسط نرم افزار photoshop یک سایت را با آخرین تکنیک ها پیاده سازی می نمایید. یکی از تصاویر شما شفاف می باشد تا پس زمانی آن مقداری نمایان گردد. تنها مشکلی که وجود دارد مرور اینترنت اکسپلورر نسخه 6 می باشد، که تصاویر شفاف را به خوبی نمایش نمی دهد. تا کنون در وب سایت ها جستجو نموده اید، تعداد بسیاری راه حل برای این کار وجود دارد. شما پی بهترین راه حل هستید؟

امروز به شما تعدادی راه حل ارائه داده می شود.

Unit PNG Fix

DD_BelatedPNG Fix

IE7.js Fix

Twin Helix Fix (from Angus Turnbull)

4 روش ساده جهت حل مشکل شفافیت IE6